Top

Algemene Voorwaarden Terra Terra Tours

 

Artikel 1. Definities
1.1  Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de Klant en Terra Terra Tours. Gebruikmaking van de diensten van Terra Terra Tours veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst die Terra Terra Tours met de Klant aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen. Dit betreft in ieder geval de overeenkomst waarbij Terra Terra Tours zich jegens de Klant verbindt om een excursie te organiseren en/of de Klant mee op excursie te nemen.
1.3 Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Terra Terra Tours, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
1.4 Offerte: het vrijblijvende aanbod door Terra Terra Tours aan de Klant gedaan;
1.5 Goederen: de geschenken die Terra Terra Tours verkoopt;
1.6 Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Terra Terra Tours de opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen/diensten of die een excursie afneemt bij Terra Terra Tours;
1.7 Partijen: Terra Terra Tours en de Klant gezamenlijk;
1.8 Werkzaamheden: alle door Terra Terra Tours ten behoeve van de Klant uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Terra Terra Tours zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Terra Terra Tours voortvloeiende werkzaamheden;
1.9 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Terra Terra Tours, waaronder begrepen het merkenrecht;
1.10 Dagen: alle kalenderdagen;
1.11 Overmacht: elke van de wil van Terra Terra Tours onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van Terra Terra Tours of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Terra Terra Tours niet kan worden gevraagd;
1.12 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.13 Terra Terra Tours: De eenmanszaak Terra Terra Tours, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74454145.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Terra Terra Tours zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren voor de Klant, alsmede op alle daaruit voor Terra Terra Tours voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Terra Terra Tours diensten verricht met betrekking tot het organiseren en begeleiden van excursies.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een overeenkomst. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor de Klant ook op andere overeenkomsten tussen Terra Terra Tours en de Klant van toepassing zijn.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de andere schriftelijke afspraak gemaakte uitzondering onderling tegenstrijdig zijn, geldt de schriftelijke uitzondering op deze algemene voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door andere, wel geldige bepaling(en) die de door de niet geldige bepaling(en) beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt door Terra Terra Tours uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen partij, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige)overeenkomsten tussen Terra Terra Tours en de Klant.

2.7 Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Terra Terra Tours gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen Terra Terra Tours en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk of mondeling Terra Terra Tours een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en/of het leveren van bepaalde goederen en Terra Terra Tours deze opdracht accepteert, dan wel indien Terra Terra Tours uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen.
3.2 Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Terra Terra Tours gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
3.3 Indien de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is Terra Terra Tours hier niet aan gebonden en wordt Terra Terra Tours in staat gesteld deze fouten te herstellen.
3.45 Offertes zijn steeds vrijblijvend en niet-overdraagbaar. Terra Terra Tours behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van één maand.

 

Artikel 4. Annulering van de overeenkomst
4.1 Terra Terra Tours behoudt zich het recht voor overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren.
4.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de Klant kan slechts geschieden indien Terra Terra Tours  aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken.

4.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zoals in het voorgaande lid aangegeven, dan zal Terra Terra Tours de volgende kosten in rekening brengen:

  • De annulering van een excursie is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de betreffende boeking;
  • Bij No show: de Klant is 100% van het totaalbedrag van betreffende excursie verschuldigd.

4.4 De Klant dient naast de in 4.3 genoemde annuleringskosten in alle gevallen de inmiddels bij annulering door Terra Terra Tours gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebben op het programma c.q activiteit-, programma te vergoeden.

 

Artikel 5. Prijzen
5.1 Overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten en kosten van derden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Terra Terra Tours heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Terra Terra Tours zal de Klant schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.
5.3 Terra Terra Tours is gerechtigd om – indien Terra Terra Tours dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend.

 

Artikel 6. Overeengekomen tijden en/of data
6.1. De in de overeenkomst genoemde tijden en/of andere data zijn geen fatale termijnen. Terra Terra Tours stelt alles in werk de genoemde tijden/data na te leven, echter kan hier geen garantie op geven.

6.2 Indien de Klant te laat is aanwezig is bij het vertrekpunt van de excursie, dan kan Terra Terra Tours ervoor kiezen om te vertrekken zoder de Klant. De Klant ontvangt in dat geval het excursiegeld niet retour.

 

Artikel 7. Overmacht
7.1 Indien Terra Terra Tours door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Terra Terra Tours tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Klant is gehouden.
7.2 Een niet aan Terra Terra Tours toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.
7.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Terra Terra Tours, noch de Klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Terra Terra Tours tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Terra Terra Tours jegens Klant tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1 Indien de Klant de diensten van Terra Terra Tours afneemt, zal Terra Terra Tours voor de start van de excursie 20% van de overeengekomen som bij de Klant in rekening brengen. Een aantal dagen voordat de excursie plaats zal vinden, dient de resterende 80% betaald te worden. Terra Terra Tours zal de werkzaamheden slechts starten indien het volledige excursiebedrag door de Klant voldaan is.
8.2 Indien de Klant niet betaald heeft binnen de termijnen zoals genoemd in artikel 8.1, dan zal de Klant jegens Terra Terra Tours van rechtswege in verzuim en gebreke zijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.
8.3 In alle gevallen waarin de Klant jegens Terra Terra Tours in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:
a.  Terra Terra Tours is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;

  1. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de Klant vanaf de dag van het verzuim tot de dag van gehele betaling aan Terra Terra Tours de wettelijke rente verschuldigd.
  2. De Klant is aan Terra Terra Tours verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Klant verschuldigd zodra Terra Terra Tours voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de goederen waarin eigen intellectuele eigendomsrechten van Terra Terra Tours zelf zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: productontwerpen, logo’s, productnamen en folders – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
10.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Terra Terra Tours alle redelijkerwijs van Terra Terra Tours te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Terra Terra Tours is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Terra Terra Tours kenbaar behoorde te zijn.
10.2 Terra Terra Tours is niet aansprakelijk voor alle door de Klant geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Terra Terra Tours dan wel door Terra Terra Tours ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
10.3 Indien Terra Terra Tours, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Terra Terra Tours voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het excursiebedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €1.000,-.
10.4 De Klant vrijwaart Terra Terra Tours tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Terra Terra Tours krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

10.5 Deelname aan de excursies geschiedt geheel op risico van de Klant.

10.6 Elke vordering op Terra Terra Tours verjaart na verloop van twaalf (12) maanden nadat deze opeisbaar is geworden.
10.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Terra Terra Tours berust bij de Klant. De Klant aanvaardt deze bewijslast.

 

Artikel 11. Opschortingsrecht
11.1 Indien de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Terra Terra Tours gesloten Overeenkomst, dan wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Terra Terra Tours het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan of de overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten. Ingeval Terra Terra Tours de uitvoering van de Overeenkomst opschort dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op de Klant dadelijk en ineens opeisbaar.
11.2 De Klant is gehouden Terra Terra Tours onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 11.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de klant zijn verplichtingen jegens Terra Terra Tours niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie Terra Terra Tours advies zal geven.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle met Terra Terra Tours gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen partijen.

 

Artikel 13. Wijziging
13.1 Terra Terra Tours is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Terra Terra Tours zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding
14.1. Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-12-2019.

 

Artikel 15. Reparatieclausule nietigheden
15.1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
15.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
15.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Terra Terra Tours, 2019

You don't have permission to register